Μείωση στο μετοχικό κεφάλαιο της Άλτερ Έγκο


Κινητικότητα στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας
στις 28/12/2018 το μετοχικό κεφάλαιό της μειώθηκε κατά το ποσό των 7.862.500 με ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των 100 ευρώ στο ποσό των 75 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.587.500 ευρώ και διαιρείται σε 314.500 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία 75 ευρώ η καθεμία.

Πηγή: Typologies

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια