Προτάσεις για τη στήριξη των ραδιοφώνων


Σε επιστολή της προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παππά, και τον Λευτέρη Κρέτσο, η Ένωση Ιδιοκτητών αναφέρει μεταξύ άλλων πως ,μέτρα όπως η μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης,
η θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ ,και οι «χαριστικές ρυθμίσεις» εν όψει εκλογών σε εργατικά σωματεία, σε συνδυασμό με το «αρρύθμιστο περιβάλλον» στη ραδιοφωνική αγορά, επιβαρύνουν τον ήδη σοβαρά κλονισμένο, από την οικονομική κρίση, κλάδο της ραδιοφωνίας.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, η ΕΙΙΡΑ ζητά άμεσα νέα συνάντηση με τους αρμοδίους υπουργούς και προτείνει τη θέσπιση «ειδικής διάταξης νόμου για την παροχή φορολογικού κινήτρου» που θα αναφέρει τα εξής:

1. Οι δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας σε νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες ως εξής: (α) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2019 έως 2020 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% (β) Η υπερβάλλουσα δαπάνη για τα έτη 2021 έως 2023 έναντι αυτής του έτους 2018 (έτους βάσης) εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά ποσοστό 75%. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του ν. 4172/2013. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται το έτος βάσης, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή του παρόντος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο παραπάνω εδάφιο πενταετίας. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

2. Για τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος επιδότησης κατατάσσονται στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για ποσά υπερβάλλουσας διαφημιστικής δαπάνης με ανώτατο ύψος το 15% της διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2018 (έτος βάσης).

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται: α) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος επιδότησης είναι συνδεδεμένες (βάσει του ορισμού των διατάξεων του Ν.4172/2013, άρθρο 2) με μία ή περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά και μόνο στη διαφημιστική δαπάνη των διαφημιζομένων επιχειρήσεων που έγινε μέσω των Ρ/Σ των συνδεδεμένων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων είτε άμεσα ή μέσω διαφημιστικών επιχειρήσεων. β) Διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης. γ) Επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης για την αγορά και πώληση ραδιοφωνικής διαφήμισης.

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται επί πλέον πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που δεν καταλογίσθηκε.

ΑΠΟ E-tetradio

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια