Ξεκίνησε η αναζήτηση νέου Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ...


τι πρέπει να έχει ο υποψήφιος - Δες αναλυτικά τα κριτήρια...


Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ
Α.Ε. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής, είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

Για την επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη:
(α) η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και η εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων,

(β) οι ικανότητες σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης και

(γ) η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, ,από τις 8.00 π.μ. ως τις 3.00 μ.μ.). Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 3:00 μ.μ.).

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Πρόσκληση (απαιτούμενα δικαιολογητικά, έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης) είναι διαθέσιμα στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο: http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7538.

ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Αν θέλεις,μπορείς να με κάνεις add στο facebook (Μανώλης Τσιχλάκης ,Τσιχλάκης Μανώλης) αλλά και να με ακολουθήσεις στο instagram (@tsihlakismanolis).
    ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

0 Τα Σχόλια σας: