Ζημιές στο OPEN

Ο κύριος λόγος αύξησης των ζημιών είναι ότι η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης προέβη στις κατωτέρω στρατηγικές κινήσεις/αποφάσεις:
α) Μετεγκατάσταση του σταθμού σε νέα μισθωμένα studios στη Παιανία. Όλο το προσωπικό, τεχνικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, δημοσιογράφοι στεγάζονται πλέον στα υπερσύγχρονα studios της Παιανίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις ήδη από όταν κατασκευάστηκαν ήταν πρωτοπόρες για την εποχή τους. Σήμερα, μετά από μία εξαιρετικά σημαντική επένδυση από την Εταιρεία, τα studios και τα κτίρια ανακαινίστηκαν και φιλοξενούν τους ανθρώπους και το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
β) Επένδυση στο νέο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού. Ένα νέο πρόγραμμα πλούσιο, πλημμυρισμένο από δεκάδες ψυχαγωγικές και αθλητικές εκπομπές, σόου, ξένες και ελληνικές ταινίες με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Επίσης, στο νέο πρόγραμμα πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και η ενημέρωση μεσώ των καθημερινών ενημερωτικών εκπομπών και των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων από έγκριτους δημοσιογράφους.
γ) Με την υπ’ με αριθ. 108/2018 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε στην Εταιρεία άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου συνολικού για 10 έτη με συνολικού ποσού 35 εκ. ευρώ. Το Σεπτέμβριο του 2018 καταβλήθηκε από την Εταιρεία η πρώτη δόση ποσού 3,5 εκ. ευρώ.
Παρ όλ’ αυτά, οι ανωτέρω στρατηγικές αποφάσεις δεν απέφεραν την προσδοκώμενη (αναμενόμενη) αύξηση των εσόδων μέσω της αύξησης της τηλεθέασης, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας να αυξηθεί μόνο κατά 1.529 χιλ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15.214 χιλ. ευρώ έναντι 13.685 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 11,2%. Επίσης, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 10.740 χιλ. ευρώ περίπου ενώ τη συγκριτική χρήση 2017 ήταν 4.409 χιλ. ευρώ περίπου, τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης ανήλθαν σε 9.460 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 1.389 χιλ. ευρώ περίπου τη συγκριτική χρήση 2017 και τα χρηματοπιστωτικά αποτελέσματα (έξοδα) ήταν 632 χιλ. ευρώ περίπου έναντι 15 χιλ. ευρώ περίπου τη συγκριτική χρήση 2017.
Προβλεπόμενη πορεία
Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Εταιρεία κυρίως λόγω της διαδικασίας αδειοδότησης και των υπόλοιπων στρατηγικών αποφάσεων που πάρθηκαν και αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η διαδικασία αυτή σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δυσχέραναν την ομαλή πορεία της Εταιρείας. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα του 2018 κρίνονται ικανοποιητικά καθώς σύμφωνα με την με υπ’ αριθ. 108/2018 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε στην Εταιρεία άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.
Όπως προκύπτει από την εξέλιξη και ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού, οι επόμενες χρήσεις αναμένεται να είναι βελτιωμένες αφενός λόγω της πολιτικής μείωσης κόστους όπως των διοικητικών εξόδων, των εξόδων διάθεσης και του κόστους μισθοδοσίας και αφετέρου λόγω της εκτίμησης για αύξηση των εσόδων της έναντι του ανταγωνισμού, παρά τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο κλάδο. Προσβλέποντας σε σημαντική βελτίωση της θέσης της στην αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέρα από την αύξηση της τηλεθέασης, στόχος της είναι η εύρεση νέων καινοτόμων τρόπων ανάπτυξης του καναλιού και των κοινών του αποσκοπώντας η τηλεόραση να ξαναβρεί τον εαυτό της και να κερδίσει και πάλι τη θέση που της ταιριάζει στις καρδιές των τηλεθεατών της χώρας μας.
Συνοψίζοντας, πέρα από τα ανωτέρω, οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης της Εταιρείας για τη χρήση 2019
είναι οι κάτωθι:
α) H ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στον τομέα της τηλεοπτικής αγοράς.
β) H ενημέρωση των τηλεθεατών με έγκυρα και αξιόπιστα δελτία ειδήσεων καθώς και ενημερωτικών εκπομπών.
γ) Η δημιουργία προγραμμάτων για όλο το εύρος των τηλεθεατών καθώς και η αναμετάδοση σημαντικών αθλητικών αγώνων.
δ) Η δημιουργία ορθολογικής και ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας.
ε) Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με την διαφημιστική αγορά.
18 εκατ. ευρώ αύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου
Πραγματοποίηση αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/05/2019 όπου
αποφασίστηκαν τα εξής:
 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.992,09 ευρώ με διαγραφή ισόποσων ζημιών και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφιστάμενων μετοχών κατά 0,23 ευρώ.
 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 59.000 ευρώ και δημιουργία αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 17.941.000 ευρώ με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν 100.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ έκαστης και με τιμή διάθεσης 180 ευρώ (δηλαδή αύξηση υπέρ το άρτιο 179,41 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 17.941.000 ευρώ).
Την 18/10/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1936776, η από 26/06/2019 Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο: E radio-tv και με αριθμό ΓΕΜΗ 575801000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 18.000.000,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/05/2019.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια