Αυτή είναι η φόρμα που συμπληρώνεις για να δώσεις συμμετοχή  στο νέο παιχνίδι του Alpha που θα παρουσιάζει η Ελένη Τσολάκη

1. Επιθυμώ να λάβω μέρος στο (βασιζόμενο στο ομώνυμο «format» της «VIVENDI ENTERTAINMENT») τηλεοπτικό πρόγραμμα – τηλεπαιχνίδι λέξεων, διαγωνιστικού χαρακτήρα, με τον τίτλο «SLAM» (το «Πρόγραμμα»), στην εκτέλεση παραγωγής του οποίου προβαίνει η εταιρεία «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (η «Εκτελέστρια Παραγωγής»), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της εταιρείας «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (o «Παραγωγός»), που διατηρεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA» (ο «Σταθμός»), από τον οποίο και πρόκειται, κατ’ αρχήν, να μεταδοθεί (σε μαγνητοσκόπηση) το Πρόγραμμα. Προς τον σκοπό αυτό, δηλώνω συμμετοχή και συναινώ στην συμμετοχή μου στην διαδικασία-στάδιο προεπιλογής (το «Στάδιο Προεπιλογής») του Προγράμματος, κατά το οποίο είναι δυνατό να επιλεγώ από την Παραγωγό/Εκτελέστρια Παραγωγής για να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, ως Παίκτης. Το Στάδιο Προεπιλογής μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής μου αναφορικά με κάθε είδους (μη ευαίσθητου χαρακτήρα) δεδομένα/ πληροφορίες, που θα συνεισφέρουν στην διαμόρφωση/απεικόνιση του προφίλ μου ως υποψήφιου Παίκτη στο Παιχνίδι, την εγγραφή της εικόνας/ φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου/ εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση καθ’ όλη την διάρκεια (ή μέρος) της εν λόγω διαδικασίας.

2. Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου παρατίθεται κατωτέρω στον όρο 10 του παρόντος, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου.

3. Η, βάσει του παρόντος, συμμετοχή μου στο στάδιο Προεπιλογής, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν, (α) λαμβάνει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Παραγωγού/ Εκτελέστριας Παραγωγής (άλλως παραιτούμενος εξ’ αυτής), (β) δεν συνεπάγεται (ούτε τυχόν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο «πρόκριμα» για) την τυχόν συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, καθώς η επιλογή μου ή μη για τη συμμετοχή μου σε αυτό συνιστά απόφαση της Παραγωγού ή/και της Εκτελέστριας Παραγωγής, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια και κρίση τους, είναι οριστική και δεν θα την αμφισβητήσω.

4. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος και των αναγκών του Προγράμματος (στο οποίο επιθυμώ να συμμετέχω) παραχωρώ στην Παραγωγό (και την Εκτελέστρια Παραγωγής, υπό την ιδιότητά της, ως εκτελέστριας παραγωγής του Προγράμματος) τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα να συστήσουν αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ως ισχύει), με τα προσωπικά μου δεδομένα, που απαιτούνται/ παραχωρούνται βάσει της παρούσης (ή πρόκειται να παραχωρηθούν για τους σκοπούς του παρόντος) για τη συμμετοχή μου στο εν λόγω στάδιο Προεπιλογής, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό ή μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.) που θα ληφθεί για το σκοπό αυτό, προβαίνοντας στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ως άνω δεδομένων/ υλικού για όσο διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών του εν λόγω Σταδίου και των σκοπών που αυτό προορίζεται να εξυπηρετήσει.

5.Τα πάσης φύσεως στοιχεία/πληροφορίες και εν γένει υλικό (λ.χ. φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βίντεο/οπτικοακουστικό υλικό  κα.) που συλλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος και του Σταδίου Προεπιλογής, δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό ή μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραμμα (χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μου).

6. Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ. που τυχόν μου γνωστοποιηθεί ή υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο του παρόντος και τη συμμετοχής μου στο στάδιο Προεπιλογής, δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/ τρόπο σε σχέση με το εν λόγω Στάδιο Προεπιλογής, το Πρόγραμμα, την Παραγωγό ή/και την Εκτελέστρια Παραγωγής.

7. Όλες οι πληροφορίες /στοιχεία του παρόντος είναι αληθή, κατανοώ δε ότι, εάν κάποια από αυτά είναι ψευδή, η συμμετοχή μου στο Στάδιο Προεπιλογής (και συνεκδοχικά και ενδεχομένως στο Πρόγραμμα) αυτομάτως θα ακυρωθεί.

8. Ακόμη κι εάν επιλεγώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, η Παραγωγός ή/και η Εκτελέστρια Παραγωγής δεν υποχρεούνται (οποτεδήποτε χρονικά) να προβούν στην παραγωγή του Προγράμματος ή/και την προβολή του.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ από την Παραγωγό ή/και την Εκτελέστρια Παραγωγής να συμμετέχω σε αυτό (ως Παίκτης), συνιστά η εκ μέρους μου ανεπιφύλακτη, έγγραφη αποδοχή της «Σύμβασης Συμμετοχής» σε αυτό και της αναλυτικής, συνημμένης σε αυτή «Περιγραφής / Όρων» του Προγράμματος, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Παραγωγό / την Εκτελέστρια Παραγωγής.

10. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το «SLAM» είναι ένα παιχνίδι λέξεων, που οπτικά παραπέμπει σε «σταυρόλεξο» και διεξάγεται με τη βοήθεια «ερωτήσεων», «ορισμών» κι ενός πίνακα (που οπτικά παραπέμπει σε σταυρόλεξο). Κάθε επεισόδιο του Προγράμματος συνίσταται σε ένα αυτοτελές Παιχνίδι, κάθε δε Παιχνίδι αποτελείται από τρεις (3) συνολικά γύρους. Σε κάθε Παιχνίδι διαγωνίζονται τρεις (3) Παίκτες, οι οποίοι επιχειρούν κάθε φορά να βρουν λέξεις/ λύσουν «σταυρόλεξα», προκειμένου να κερδίσουν μετρητά (ή/και άλλα έπαθλα). Κάθε φορά που κάποιος Παίκτης, κατά τη διάρκεια κάθε γύρου στον οποίο συμμετέχει, βρίσκει μία λέξη, αυτός λαμβάνει και τους αντίστοιχους πόντους. Από τους τρεις (3) Παίκτες, που διαγωνίζονται στον πρώτο γύρο, μόνο οι δυο (2), με τους περισσότερους πόντους, προκρίνονται στον δεύτερο (2ο) γύρο του παιχνιδιού και περαιτέρω μόνο ο ένας (1) εξ’ αυτών, αυτός με τους περισσότερους πόντους (ο «Νικητής») προκρίνεται  στον τρίτο- Τελικό γύρο κάθε Παιχνιδιού, όπου και αγωνίζεται μόνος του, για να κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό/έπαθλο. Ο εκάστοτε Νικητής κάθε Παιχνιδιού (και αντίστοιχα επεισοδίου του προγράμματος) θα διαγωνίζεται κάθε φορά (εφόσον το επιθυμεί) στο αμέσως επόμενο Παιχνίδι (επεισόδιο) έναντι δύο (2) νέων Παικτών, που θα συμμετέχουν στο Παιχνίδι αυτό. Κάθε Νικητής μπορεί να παίξει, ως Παίκτης, έως και σε πέντε (5) συνεχόμενα Παιχνίδια. Εφόσον τα (έως 5 ανωτέρω) Παιχνίδια με τον ίδιο Παίκτη ως εκάστοτε Νικητή του αμέσως προηγούμενου Παιχνιδιού, ολοκληρωθούν, τότε τρεις (3) νέοι Παίκτες θα διαγωνίζονται στο επόμενο κάθε φορά Παιχνίδι- επεισόδιο.

newspisto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Bottom Ad [Post Page]